Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO IBCS POLAND
 

 • Postanowienia ogólne
 1. Sklep Internetowy IBCS Poland to sklep internetowy będący własnością Sprzedawcy działający w oparciu o serwis Shoper, którego właścicielem jest Dreamcommerce S.A., który świadczy usługi elektroniczne.
 2. Sklep internetowy IBCS Poland funkcjonuje w celu umożliwienia dokonywania zakupów Klientom, którzy we własnej działalności gospodarczej korzystają z urządzeń i asortymentu oferowanego przez Sprzedawcę, który nie wymaga wykonywania usług specjalistycznych związanych z wdrożeniem itp. (w razie konieczności tego typu usługi wykonywane są na podstawie odrębnych umów).
 3. Sprzedawca prowadzi własny portal internetowy na stronie https://klient.ibcs.pl przy użyciu którego Klient może uzyskać wiedzę w zakresie zasad korzystania z urządzeń, ich serwisowania itp. odnośnie całego asortymentu będącego w ofercie Sklepu Internetowego IBCS Poland.
 4. Sklep internetowy IBCS Poland działa zgodnie z warunkami korzystania z serwisu Shoper oraz na podstawie niniejszego regulaminu, który określa zasady korzystania z Sklepu Internetowego przez Klientów i określa zasady realizacji sprzedaży na rzecz Klientów przez Sprzedawcę.
 5. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu równoznaczna jest z wyrażeniem zgody Klienta na wyłączenie możliwości stosowania przepisów o rękojmi, zgodnie z art. 558 Kodeksu cywilnego.
 6. Sprzedawca w ramach dokonanej sprzedaży udziela Klientowi gwarancji na poprawne działanie jego urządzeń i prowadzi serwis urządzań. Warunki gwarancji określają karty gwarancyjne, które są dołączone do urządzeń będących przedmiotem sprzedaży a zakres usług serwisowych określa punkt V niniejszego Regulaminu.

 

 • Definicje
 1. Sprzedawca – IBCS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Piłsudskiego 146, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000030677, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy KRS, NIP 734-26-20-761, REGON 491899419, o kapitale zakładowym 1.050.000 PLN.
 2. Klient – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy: prawo przedsiębiorców, uprawniony do założenia konta w Sklepie Internetowym IBCS Poland i dokonywania zakupów oraz składania oświadczeń w sklepie w ramach swojego przedsiębiorstwa.
 3. Zamawiający – przedstawiciel Klienta uprawniony przez Klienta do składania zamówień i dokonywania zakupów.
 4. Oferta Sprzedawcy – urządzenia, oprogramowanie do druku etykiet, materiały eksploatacyjne, usługi itp. do sprzedaży których Sprzedawca jest uprawniony i których oferta stanowi asortyment Sklepu Internetowego IBCS Poland.

 

 • Zasady zamawiania towarów
 1. Do zamawiania towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego IBCS Poland upoważnieni są wyłącznie Zamawiający tj. pracownicy Klienta, którzy zarejestrują się w Sklepie Internetowym IBCS Poland i którym Klient przyznał uprawnienia do składania zamówień. Złożenie zamówienia przez takiego pracownika oznacza, że pracownik ten jest upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta, w pełnym zakresie zamówienia.
 2. Zamówienia składane są za pomocą formularza, w którym określone zostają istotne warunki umowy sprzedaży tj. rodzaj urządzenia, cena, termin i koszty dostawy, na podstawie oferty Sprzedawcy zamieszczonej w Sklepie Internetowym IBCS Poland.
 3. W momencie przyjęcia i potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia oraz dokonania zapłaty za zamówienie, jest ono nieodwołalne i oznacza zawarcie umowy sprzedaży oraz wiąże się z obowiązkiem Sprzedawcy do dostarczenia towarów.
 4. Zapłaty za zamówione towary można dokonać w formie określonej w zamówieniu i udostępnianej przez platformę Shopper.
 5. Zamawiany towar będzie przesłany za pomocą wybranego przez Sprzedawcę przewoźnika, na koszt Klienta lub w cenie towaru zgodnie z ofertą zamieszczoną w Sklepie Internetowym IBCS Poland.
 6. Dowodem dostawy jest elektroniczne potwierdzenie dostawy na dokumencie przewoźnika.
 7. Faktura sprzedaży będzie przesyłana elektronicznie na wskazany podczas zamówienia adres email. Wskazanie adresu email jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. W przypadku jakichkolwiek niezgodności Klient ma obowiązek w terminie do 3-ch dni roboczych zgłosić zastrzeżenia co do prawidłowości faktury. W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa powyżej, uznaje się, że dostarczenie urządzeń nastąpiło zgodnie z danymi na fakturze.
 8. W przypadku gdy Klient chce uzyskać kredyt kupiecki i zostać stałym klientem Sprzedawcy może w tym celu zarejestrować się na portalu internetowym na stronie https://klient.ibcs.pl lub skontaktować się z IBCS Poland za pośrednictwem formularza w Sklepie Internetowym.
 9. W przypadku zakupu oprogramowania może być ono sprzedawane w dwóch wersjach tj. jako egzemplarz oprogramowania na nośniku fizycznym (towar) lub jako prawo do korzystania z oprogramowania (klucz licencyjny).
 10. Kupując prawo do korzystania z oprogramowania podczas pobierania programu ze wskazanej strony producenta oprogramowania konieczne jest zawarcie umowy z producentem, która określa zakres praw do korzystania z oprogramowania oraz zasady korzystania i przydzielania klucza licencyjnego.

    

 • Zasady bezpieczeństwa i ochrona danych osobowych
 1. Sprzedawca udziela dostępu do Sklepu Internetowego IBCS Poland po weryfikacji zgodności danych Klienta i uprawnień do rejestracji. Klient jest odpowiedzialny za udzielenie dostępu do Sklepu Internetowego IBCS Poland dla pracowników swojej firmy oraz prawidłowość danych i uprawnień pracowników z dostępem.
 2. Wypełniając formularz zamówienia Klient podaje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także jej rozliczenia, w tym wystawienia faktury.
 3. Osoba wypełniająca formularz akceptuje fakt, że Sprzedawca staje się tymczasowym Administratorem danych osobowych zamieszczonych w formularzu.
 4. Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną usunięte, jeżeli Klient nie upoważni Sprzedawcy na ich przetwarzanie w celach określonych w formularzu poprzez wyraźne określenie zgody na fakt przetwarzania danych.
 5. Po uzyskaniu zgody na przetwarzanie podstawowych danych objętych formularzem tj. imię i nazwisko, adres e-mail, telefon w zakresie:
 6. nawiązania kontaktów handlowych, otrzymywania ofert handlowych,
 7. przekazywania informacji handlowo-marketingowych przez Sprzedawcę,
 8. dalszego przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych do przetwarzania tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji sprzedaży. Sprzedawca staje się Administratorem tych danych i zapewnia ochronę zgodnie z przepisami Rozporządzenia RODO.
 9. Akceptując treść tego regulaminu Klient wyraża zgodę na zapisywanie danych w plikach cookies, które są instalowane na stronach internetowych Sprzedawcy zgodnie z Polityką Prywatności zamieszczoną na https://www.ibcs.pl/polityka-prywatnosci-ibcs-poland/.
 10. Jeśli wyrażona została zgoda opisana w pkt. 6 niniejszego paragrafu, dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do partnerów biznesowych Sprzedawcy określonych na stronie https://www.ibcs.pl/poznaj-nas/partnerzy-biznesowi/w celu uzyskania specjalnej oferty.
 11. Przez cały czas przechowywania i przetwarzania danych Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania.
 12. W każdej chwili Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, zmiany zakresu przetwarzania oraz cofnięcia zgody na konkretnych zakres lub wszystkie zakresy przetwarzania danych osobowych Klienta.

 

 • Gwarancje
 1. Zakres i okres gwarancji określony jest przy każdym produkcie w ofercie sklepu. Zakresy i czasy obowiązywania gwarancji różnią się w zależności od rodzaju produktu.
 2. Urządzenia posiadają karty gwarancyjne dołączane do urządzeń. W przypadku akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych gwarancje ograniczone są do czasu i parametrów związanych z konkretnym produktem.
 3. Gwarancja na oprogramowanie sprzedawane w formie egzemplarza ograniczona jest do nośnika zawierającego oprogramowanie. Gwarancja w zakresie oprogramowania przekazanego w formie elektronicznej określona jest przez producenta w umowie jaką zawiera on bezpośrednio z Klientem.
 4. W ofercie sklepu określone są usługi odpłatne które mogą być wykonane dodatkowo w stosunku do konkretnych produktów ponad zakres określony w gwarancji.

 

 • Reklamacje
 1. Naprawy urządzeń realizowane są w Centrum Serwisowym Sprzedawcy tj. pod adresem IBCS Poland Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 46 33-300 Nowy Sącz.
 2. Naprawy wykonywane są na podstawie zgłoszeń reklamacyjnych dokonanych przez Klienta w których Klient zobowiązany jest określić wadę zakupionego produktu.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać na stronie: https://klient.ibcs.pl
 4. Naprawy wykonywane są w Centrum Serwisowym w Nowym Sączu przy czym Klient na swój koszt przesyła wadliwe urządzenia do Centrum Serwisowego a po naprawie Sprzedawca na swój koszt odsyła naprawione urządzenie na adres wskazany z zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. W okresie gwarancji naprawy wykonywane są nieodpłatnie zgodnie z załączonymi kartami gwarancyjnymi a po okresie gwarancji zgodnie z cennikiem Sprzedawcy.

 

 • Postanowienia końcowe
 1. sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Kodeks Cywilny a w zakresie osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, zastosowanie mają także przepisy dotyczące konsumenta zawarte w rozdziale 4 ustawy o prawach konsumenta.
 2. W związku z faktem, że klient jest przedsiębiorcą nie stosuje się do sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego IBCS Poland przepisów ustawy o prawach konsumenta.
 3. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji Sklepie Internetowym IBCS Poland.
 4. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom a aktualny Regulamin dostępny jest zawsze na stronie Sklepu Internetowego IBCS Poland.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium